Strona Bursy Szkolnej Nr 3 w Lublinie

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do burs rozpocznie się 08. 04. 2019 r.  o godz.8. 00 drogą elektroniczną na stronie:

https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/lublinbursy:

    link do strony

Poniżej znajduje się dokładny harmonogram i zasady rekrutacji.

 Przypominamy:

  1. Kandydat musi wejść do systemu rekrutacji elektronicznej i wypełnić wniosek
  2. Do wniosku należy pobrać, wydrukować i wypełnić odpowiednie załączniki
  3. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy składać tylko  w placówce pierwszego wyboru

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do burs

na rok szkolny 2019 – 2020

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Uruchomienie systemu informatycznego – system aktywny dla kandydatów 08 kwietnia 2019 r.  godz. 8.00  
2. Składanie wniosków przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 08 kwietnia 2019 r. godz. 8.00

do 15 maja 2019 r. godz. 14.00

Od 12 lipca 2019 r. godz. 8.00

do 31 lipca 2019r.  godz. 14.00

3. Uzupełnienie wniosku o oświadczenia rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego o zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły i deklaracji podjęcia w niej nauki.

Od 04 lipca 2019r.  godz. 10.00

do 05 lipca 2019 godz. 15.00

Od 12 lipca 2019 godz. 10.00 do 19 sierpnia 2019 r. godz. 9.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa  w art. 150 ust.7 u. p. o. Od 08 kwietnia 2019 r. godz. 8.00 do 05 lipca 2019 (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia  komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych  w art. 150, ust 7 u. p. o.) Od 12 lipca 2019r. godz. 8.00 do 21 sierpnia 2019 do godz. 9.00                                           (najpóźniej do 6 sierpnia możliwość wystąpienia  komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych  w art. 150, ust 7 u PO)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych, z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u. p . o.

 

08 lipca 2019 r.         godz. 10.00

 

21 sierpnia 2019r, godz. 10.00

6. Potwierdzenia woli zamieszkania kandydata w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego. Od 08 lipca 2019 r. godz. 10.00 do 11 lipca 2019 r. godz. 14.00 Od 21 sierpnia 2019r. godz. 10.00 do 29 sierpnia 2019r godz. 14.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 12 lipca 2019r.  godz. 10.00 30 sierpnia 2019r. godz. 10.00

 

8.

Składanie wniosków przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości   listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości   listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie do 5 dni od daty  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia W terminie do 5 dni od daty  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od terminu  otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia W terminie do 7 dni od terminu  otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Rozpatrzenie  przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej W terminie do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

DRUKI DO POBRANIA

 

ZASADY KONTYNUACJI ZAMIESZKANIA W BURSIE I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO BURS NA ROK SZKOLNY 2019/2020

I. Postanowienia ogólne:
1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) bursie; należy rozumieć – bursa szkolna, dla której organem prowadzącym jest Miasto Lublin,
b) szkole; należy rozmieć gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna na terenie miasta Lublin,
c) kandydacie; należy rozumieć – osoba (do 24 roku życia) ubiegająca się o przyjęcie do zamieszkania w bursie na wolne miejsce,
d) dyrektorze; należy rozumieć – dyrektor Bursy Szkolnej w Lublinie (prowadzonej przez Miasto Lublin),
e) rekrutacji;  należy rozumieć – rekrutacja do bursy na wolne miejsca na rok szkolny 2019/2020,
f) komisji rekrutacyjnej;  należy rozumieć – osoby powołane przez dyrektora bursy do prac związanych z rekrutacją,
g) wniosku kandydata; należy rozumieć – wniosek o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi załącznikami,
h) placówce pierwszego wyboru; należy rozumieć bursa, w której kandydat chciałby zamieszkać w pierwszej kolejności.
2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ustala dyrektor bursy w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Do bursy przyjmowani są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 lat, w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

II. Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania i rekrutacji:
1. Postępowanie rekrutacyjne do bursy na rok szkolny 2019/2020 prowadzone będzie w systemie naboru elektronicznego .
2. Wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w bursie na kolejny rok szkolny składają w bursie deklarację. Potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania w placówce. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych deklaracji zweryfikuje istniejące i wprowadzi nowe dane wychowanków do elektronicznego systemu naboru.
3. Deklaracja o kontynuacji zamieszkania będzie dostępna na stronach burs od dnia 22 marca 2019 roku.
4. Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania jest wychowankiem bursy i mieszka w niej do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19. W przypadku rezygnacji z miejsca zamieszkania w bursie przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzenie woli kontynuacji zamieszkania w placówce jest anulowane.
5. Rekrutacja kandydatów do burs na wolne miejsca rozpoczyna się 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 8:00. Wtedy też nastąpi uruchomienie elektronicznego systemu naboru (system będzie dostępny na stronach internetowych burs oraz na stronie Miasta Lublin).
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, po uprzednim zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie naboru. Wniosek o przyjęcie w wersji papierowej wraz z załącznikami składa się w placówce pierwszego wyboru.
7. Uwaga! W przypadku braku możliwości lub trudności w zarejestrowaniu się w systemie elektronicznym należy zgłosić ten fakt w bursie.
8. Kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie elektronicznym składają wydrukowany wniosek o przyjęcie do bursy od 08 kwietnia 2019 r. (godz. 8:00) do 15 maja 2019 roku (godz.14:00) do placówki pierwszego wyboru.
9. Kandydaci są zobligowani w terminie od 4 lipca 2019 roku (godz.10.00) do 5 lipca 2019 roku (godz.15.00) dostarczyć do bursy pierwszego wyboru zaświadczenie o przyjęciu do wybranej szkoły.
10. Kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani do potwierdzenia woli zamieszkania w placówce poprzez złożenie oświadczenia przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego w terminie od 8  lipca 2019 roku godz. od godz. 10.00 do 11 lipca 2019 roku do godz. 14.00.
11. W przypadku gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów o przyjęciu do bursy decyduje kolejność złożenia wniosku.
12. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy i podanie do publicznej wiadomości listy:
a) kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dnia 8 lipca 2019 roku (godz. 10:00)
b) kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy dnia 12 lipca 2019 roku (godz. 10:00).
13. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu I-go etapu procedury rekrutacyjnej nastąpi rekrutacja uzupełniająca od 12 lipca do 31 lipca 2019 roku.

III. Procedura odwoławcza
1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej placówki z pisemnym wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
IV. Postanowienia końcowe
1. W okresie roku szkolnego o przyjęciu do bursy decyduje dyrektor w miarę posiadania wolnych miejsc.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do bursy zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora bursy została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowanie rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek korzysta z bursy.